Všeobecné Obchodné podmienky


upravujúce vzťah medzi spoločnosťou ad gustum, s. r. o.,

sídlo:  Plzenská 9, 83103 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 5111 2795, DIČ: 2120614056

zápis: Obchodný register, Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 122961/B

ktorá je prevádzkovateľom stránky NOhistamine.eu (ďalej len „Predávajúci“)


a zákazníkmi (ďalej len „Kupujúci“), čiže každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru ponúkaného na internetovej stránke nohistamine.eu

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), dodacie podmienky a reklamačný poriadok stanovujú práva a povinnosti  Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúcich z ustanovení príslušných aktuálnych právnych predpisov. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje obchodné, dodacie a reklamačné podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné, dodacie a reklamačné podmienky sú pre obe zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.


I. Kupujúci čestne prehlasuje, že v deň uskutočnenia objednávky dovŕšil vek 18 rokov.


II. Záklané pojmy


Predávajúci - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar.

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu.

Tovar/Služba - tovar alebo služba ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu

Objednávka - úkon Kupujúceho v súvislosti s internetovým obchodom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar na internetovom obchode nohistamine.eu


III. VLASTNÍCTVO

Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením tovaru.


IV. DODACIE PODMIENKY


1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu:


a) osobné prevzatie (osobný odber),

b) štandarndé dodanie na území mesta Bratislava

c) sprostredkovateľom doručenia (kuriér). 


2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 1 do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), SMS správy alebo telefonicky. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je kupujúci dodatočne informovaný.


3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

a) neštandardného či špekulatívneho charakteru;

b) z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho, alebo z dôvodov vyššej moci;

c) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene.

Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.


4. Ak kupujúci objedná viac kusov tovaru, ako je uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude kupujúci informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru v čase jeho dostupnosti, prípadmne voľby náhradného tovaru, podľa dohody s Predávajúcim.


5. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia. 


6. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim.


V. REKLAMAČNÝ PORIADOK


Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom s výnimkou dovozu tovaru našimi pracovníkmi. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite, kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Pričom kupujúci znáša náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia ako aj náklady na vrátenie tovaru v zlej kvalite do NOhistamine.eu. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za závady spôsobené prepravcom (rozbitie fliaš a pod.). Firma, ktorá zabezbečuje dopravu, svoje zásielky poisťuje.

VI. ZRUŠENIE ZMLUVY


Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:
-kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,
-kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.


Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru z akýchkoľvek iných dôvodov, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú pokutu 20€. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia. Ak sa písomné oznámenie o odstúpení nepodarilo doručiť, má sa za doručené, ak bolo zasielané na poslednú známu adresu kupujúceho a nebolo kupujúcim v odbernej lehote prevzaté.


VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Údaje spracúvané pri registrácii či realizácii platných objednávok:

Fyzické osoby: meno a priezvisko Kupujúceho, adresa bydliska, emailová adresa, telefonický kontakt, IP adresa

Podnikatelia: IČO, DIČ, IČDPH

Kupujúci akceptovaním týchto obchodných podmienok poveruje Predávajúceho spracúvaním osobných údajov na účely realizácie objednávky a dodania tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na realizáciu Objednávky a dodania tovaru.


Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho: 
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva

1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

a osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

d osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,

b spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

d dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

5. Na základe čl. 19 GDPR  je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

8. Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

9. Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

1. Predávajúci je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

2. Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Predávajúci bezodplatne.

4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby 
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.


Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Predávajúcim a ich použitie na vybavenie Objednávky, fakturačné účely, a ďalšie úkony spojené s objednávkou, vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na realizáciu Objednávky. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou webhostingu a dopravy, ako je uvedené vyššie. Predávajúci má v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnutú ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v VOP povinný informovať Kupujúceho, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Objednávky a v opačnom prípade nie je možné Objednávku realizovať. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Predávajúci získal od Kupujúceho súhlas.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Kupujúceho.


Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou údajov nevyhnutných pre doručenie objednávky, v prípade, že bol na jej doručenie Kupujúcim zvolený spôsob dopravy "Kuriér DPD". So spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o, má Predávajúci uzavretú Zmluvu o ochrane osobných údajov podľa aktuálnych zákonov a predpisov SR ako aj GDPR (General Data Protection Regulation) a kedykoľvek ju po písomnej žiadosti, v primeranej lehote a forme, poskytne kupujúcemu k nahliadnutiu. Rovnako VOP spoločnosťi Websupport, s.r.o., poskytujúcej Predávajúcemu služby webhostingu, sú plne kompatibilné s legislatívou nariadania EÚ o ochrane osobných údajov. Celé nové znenie obchodných podmienok nájdete na:  https://www.websupport.sk/nove-obchodne-podmienky

VIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny uvedenej ceny, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od podpísania zmluvy kupujúcim až do jej doručenia do sídla predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje akceptovať zmenu ceny bez zrušenia tejto kúpnej zmluvy, ak rozdiel nepresiahne 10% z pôvodnej ceny tovaru.

3. Pokiaľ zmluvné strany dohodli zaplatenie zmluvnej pokuty, je túto kupujúci povinný zaplatiť aj v prípade, že porušenie povinností nezavinil. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

4. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obch. podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.
5. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.


Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene

- adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote

- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad


Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom
- poškodenie zásielky zavinené expresnou zásielkovou službou
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia, distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

- e-mailom – vino@nohistamine.eu
- telefonicky – 0911778880

- poštou – ad gustum, s. r. o., Rastislav Brondoš, Plzenská 9, 83103 Bratislava


Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.


V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, kontaktujte nás mailom na vino@nohistamine.eu a pristúpime k ukončeniu zmluvy a odtráneniu Vašich osobných údajov zo všetkých nám dostupných databáz.


Zodpovedná osoba: Rastislav Brondoš

Prevádzková doba: Pondelok až Piatok od 10:00 do 17:00

Príjem objednávok prostredníctvom e-shopu alebo e-mailu: nonstop


Obsah stránky NOhistamine.eu podlieha autorskému právu. Akékoľvek používanie obsahu, alebo jeho časti, je možné len s písomným súhlasom majiteľa.